Historie a současnost

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vzniklo zápisem do Obchodního rejstříku dne 12. 4. 1999. Před tímto datem na stejných pozemcích hospodařilo družstvo „Doubrava“ Nová Ves. V době založení družstva Pooslaví mělo družstvo živočišnou výrobu soustředěnou v hospodářských střediscích – Nová Ves, Oslavany - Černá, Oslavany - Zaražené, Padochov, Ketkovice, Čučice a Biskoupky.

V současnosti má družstvo živočišnou výrobu na střediscích v Nové Vsi, kde jsou ustájeny krávy a mladý dobytek do stáří 6 měsíců a v Oslavanech - Na Černých, kde je odchov jalovic od 6 měsíců po vysokobřezí.

 

Živočišná výroba:

Družstvo chovalo v průměru cca 1 000 ks skotu z toho cca 360 ks krav, prasat cca 2000 z toho cca 200 prasnic. Historicky existoval v družstvu rozmnožovací chov prasat v Oslavanech od roku 1952. Od roku 1966 do roku 2004 zde byl i šlechtitelský chov prasat. Chov prasat byl zrušen z ekonomických důvodů v květnu 2011. Poslední zapuštění prasnic bylo 22.6.2010. V roce 2004 byl uveden do provozu a následně zkolaudován nový kravín, jeho kapacita je 320 krav. Ve stejném roce byla v těsném sousedství kravína zprovozněna nová dojírna od firmy Fullwood 2x10 stání.

V současnosti chová družstvo 890 ks skotu, z toho 440 ks mladého dobytka a 450 krav holštýnského plemene s denní produkcí mléka cca 11 500 litrů.

 

Jatka a prodejny masa

V roce 2000 byla zřízena v rámci společnosti POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo také porážka hospodářských zvířat, do které byla dodávána veškerá produkce chovu prasat. Následně byly také zřízeny 3 podnikové prodejny v Ivančicích, Oslavanech a ve Zbýšově. Porážka i podnikové prodejny byly v provozu do konce roku 2009, kdy prodejny převzalo řeznictví František Šutera a porážka byla prodána firmě Jaromír Horák.

 

Rostlinná výroba

V minulosti se na obhospodařovaných polích pěstovala cukrová řepa, která se vozila „vagónovat“ do Oslavan na nádraží. Také se zde pěstovaly brambory. Tyto plodiny z důvodů použití speciální mechanizace družstvo před léty přestalo pěstovat. Z důvodu specifických podmínek obhospodařovaných pozemků jako jsou srážkový stín Hadcové stepi, aridní půdy, rozdíl nadmořských výšek je nutno pečlivě volit odrůdovou skladbu setých plodin a klást zvýšený důraz na odolnost proti suchu.

 

V roce 2019 obdělávalo družstvo POOSLAVÍ 1328 ha.

Osevní plán :

pšenice ozimá 343 ha
pšenice jarní 16ha
ječmen ozimý 103 ha
ječmen jarní 73 ha
žito ozimé 39 ha
řepka ozimá 80 ha
kukuřice 316 ha
cukrová řepa 49 ha
vojtěška 146 ha
trvalé travní porosty 153 ha
trávy na orné půdě 9 ha
sady 2 ha
hořčice bílá 2 ha


Bioplynová stanice:

Družstvo vybudovalo v roce 2012 bioplynovou stanici o výkonu 999 kWe.
Následně byl navýšen výkon kogenerace na 1189 kW elektřiny a 676 kW tepla.
Většina vyrobené elektřiny je dodávána do sítě, menší část je spotřebována pro vlastní spotřebu přímo v areálu.
Bioplynová stanice dodává teplo do objektů v areálu a dále do obecního bazénu, školky a několika soukrmým subjektům a firmám.

V roce 2018 zaměstnávalo družstvo 46 zaměstnanců.